Psychologické vyšetření dětí a dospívajících

Vyšetření mentálních (intelektových) schopností (6 – 16 let) :

Kdy je potřeba?

 • Nejčastěji při potížích ve škole. Dítě si osvojuje učivo hůře než většina spolužáků, případně má problémy jenom v určité oblasti: matematika, čtení, pravopis nebo jiné. Zdá se pomalé nebo příliš rychlé (zbrklé), nesoustředí se, případně jen na něco apod.

Co vyšetření zjistí?

 • Toto vyšetření zjistí úroveň (výši) schopností dítěte ve většině oblastí, které jsou pro školu a učení důležité: soustředění, paměť pro slova, paměť zraková, verbální myšlení (myšlení v oblasti řeči a její zpracování), matematicko – logické myšlení a mnohé další.
 • Také se během práce ukáže, jak dítě k řešení úkolů přistupuje (vlažně, s nadšením, se strachem, logicky, chaoticky), jak zvládá případný neúspěch, jak se rozhoduje při nezvyklých úkolech, zda a jak si umí říci o pomoc či podporu – to jsou další důležité faktory, které do učení zasahují.
 • Ze souborů testů, které k vyšetření používám a z mojí dlouhodobé zkušenosti většinou umím rozlišit, zda se jedná o tyto diagnózy :

Poruchy učení: dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha osvojení pravopisu), dyskalkulie (porucha počítání)

Vývojová dysfázie (porucha řeči, která často negativně zasahuje do procesu učení v různých oblastech)

Lehká mentální retardace

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)

a některé další

Jak dlouho vyšetření trvá?

 • Vyšetření trvá 2 – 3,5 hodiny (samotná práce s dítětem). Délku a počet přestávek přizpůsobuji vždy dítěti (únava, soustředěnost, celkové vyladění na práci) a u extrémně nesoustředěných dětí lze vyšetření rozdělit na 2 sezení.
 • Potřebná je samostatná konzultace s rodičem před vyšetřením (upřesnění problému, anamnéza dítěte a rodiny, zjištění, zda je opravdu vyšetření třeba, prostudování případných předchozích zpráv).
 • Po vyšetření následuje konzultace nad výsledky a z toho plynoucími závěry.

Kdy bude zpracována zpráva? 

 • Zprávu zpracuji v termínu po dohodě s rodičem, většinou do týdne.

Jak často je třeba vyšetření opakovat?

 • Vyšetření je potřeba opakovat pouze v případě, že se ukázaly nějaké potíže či byla stanovena diagnóza. Opakuje se zpravidla po 2 letech, ve výjimečných případech za rok.

Vyšetření školní zralosti dětí (5 – 7 let)

Školní zralost je velmi široký pojem a v mojí pracovně zjistím jen některé části zralosti dítěte pro školu.

Kdy je potřeba?

 • Když mají rodiče nejistotu, zda jejich dítě školu zvládne. Dítě se jim zdá hravé, nesoustředěné, nechápe souvislosti, špatně mluví, špatně kreslí, neumí držet tužku, nepamatuje si básničky ve školce, je velmi malé, hůře pohyblivé, bojácné…
 • Často dá k vyšetření podnět mateřská škola – rodičům signalizuje, že dítě má v některých oblastech více potíží než většina dětí.
 • V některých případech jde také o vlastní nejistotu a strach rodičů samých.

Co vyšetření zjistí?

 • Úroveň některých důležitých dovedností, které má dítě mít, než jde do školy : úroveň souhry ruka – oko (zda co vidí, umí nakreslit, napodobit), úroveň grafomotoriky obecně (kreslení, psaní), zhruba úroveň porozumění řeči a schopnosti odpovídat, základy matematických schopností (orientace v množství, počítání prvků, orientace v řadě – první, poslední apod.), schopnost přiměřeně se soustředit na úkol a dokončit jej a další.

Kdy bude zpracována zpráva z vyšetření?

 • Zprávu zpracuji v termínu po dohodě s rodičem, většinou do týdne.

Jak často je třeba vyšetření opakovat?

 • V případě, že bude mít dítě odklad školní docházky, lze vyšetření uskutečnit znovu před nástupem do školy. Lze tak zjistit, v kterých oblastech došlo k posunu a kde zůstávají ještě „mezery“.
 • Jinak není třeba vyšetření opakovat.

Poznámka: Druhý odklad školní docházky naše legislativa neumožňuje.